Wybierz interesującą Cię ofertę:

Agent celny – Gdańsk, Gdynia, Hrubieszów, Łódź, Pruszków, Rzeszów, Świecko, Tychy, Warszawa, Wrocław

Agent celny – Biała Podlaska

Agent celny – Międzyrzec Podlaski

Specjalista ds. obsługi celnej i sprzedaży – Niemcy

Agent celny – Wielka Brytania

Agent celny – Lublin

Referent ds. dokumentacji celnej – Wrocław

Referent ds. dokumentacji celnej – Gdańsk

Pracownik administracyjno – biurowy – Gdańsk

Pracownik magazynowy – Międzyrzec Podlaski

Lider zmiany – Pruszków

Brygadzista – Pruszków

Magazynier – Pruszków

Magazynier – Gdańsk

Magazynier/ Operator wózka widłowego – Wrocław

UWAGA: Dokumenty aplikacyjne proszę przesyłać na adres: rekrutacja@dta.com.pl. W temacie wiadomości proszę wpisywać nazwę stanowiska.


Proszę o umieszczenie w przesłanych dokumentach poniższej zgody na przetwarzanie danych osobowych:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez DTA Investment Sp. z o.o. Sp. k. moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy, szczególnie numeru telefonu, adresu e-mail i wizerunku (jeśli zawarty w ofercie) w celu przeprowadzenia niniejszej rekrutacji.
Zostałem poinformowany, że administratorem danych osobowych przekazanych dobrowolnie w dokumentach aplikacyjnych jest DTA Investment Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Smolcu (55-080) przy ul. Lipowej 1. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom Grupy DTA: DTA Sp. z o.o., DTA Broker Sp. z o.o., DTA Customs Service Sp. z o.o., DTA Logistic Sp. z o.o. Wiem, że posiadam prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz usuwania.


Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
Klauzula informacyjna dla osób kandydatów do pracy w DTA

1. Administrator
Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest DTA Investment Sp. z o.o. Sp. k., ul. Lipowa 1, 55-080 Smolec, jako organizator rekrutacji dla spółek Grupy DTA: DTA Sp. z o.o., DTA Broker Sp. z o.o., DTA Customs Service Sp. z o.o., DTA Logistic Sp. z o.o., DTA Investment Sp. z o.o. Sp. k.

2. Administrator ochrony danych
Mogą się Państwo kontaktować z administratorem ochrony danych osobowych pod adresem:
– Administrator Ochrony Danych Osobowych w DTA, ul. Lipowa 1, 55-080 Smolec
– e-mail: rodo@dta.com.pl

3. Cel i podstawy przetwarzania
Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy1 będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego2.
Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda3 na przetwarzanie tych danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.
Urząd Ochrony Danych Osobowych będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę4, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (dane osobowe ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków, dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby) konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie5, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

4. Odbiorcy danych osobowych
Państwa dane osobowe mogą być przekazane spółkom grupy DTA, zlecającym proces rekrutacji (DTA Sp. z o.o., DTA Broker Sp. z o.o., DTA Customs Service Sp. z o.o., DTA Logistic Sp. z o.o.) oraz podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania przepisami prawa. Ponadto mogą być one ujawnione podmiotom, z którymi DTA zawarło umowę na świadczenie usług serwisowych dla systemów informatycznych wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu.

5. Okres przechowywania danych
Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.
W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą przechowywane przez 6 miesięcy.

6. Prawa osób, których dane dotyczą
Mają Państwo prawo do:
-dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
-sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
-ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
-usunięcia danych osobowych;
-wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa)

7. Informacja o wymogu podania danych
Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

[1] Art. 221 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2019 poz. 1040 ze zm.) (dalej: Kp) oraz Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz. U. 2018 poz. 2369).”;
[2] art. 221 § 1 pkt. 4 – 6 Kp w zwz. z art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (dalej: RODO). W przypadku danych określonych w art. 221 § 1 pkt. 1 – 3 Kp podstawą jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
[3] Art. 6 ust. 1 lit a RODO;
[4] Art. 6 ust. 1 lit a RODO;
[5] Art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

 

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz