RODO-DTA

RODO - DTA

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że DTA Sp. z o.o. posiada w swoich zasobach Państwa dane osobowe, w postaci danych identyfikacyjnych (imię i nazwisko), danych kontaktowych (nr telefonu, adres e-mail, adres firmy) oraz danych dotyczących Państwa zleceń. Z uwagi na zmianę stanu prawnego – 25 maja 2018 r. rozpoczęto stosowanie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej jako Ogólne rozporządzenie- „RODO”) – przekazujemy informacje o których mowa w art.13 ust. 1 i 2 Ogólnego rozporządzenia- ,,RODO’’, w tym o celu, zasadach oraz sposobach przetwarzania Państwa danych osobowych przez DTA Sp. z o.o.

Administratorem Państwa danych osobowych jest DTA Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Karmelkowa 29. Jednocześnie informujemy, że DTA Sp. z o.o. wdrażając odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewnia najwyższy poziom ochrony przetwarzanych danych osobowych.

W razie pytań związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za Ochronę Danych Osobowych pod adresem e-mail rodo@test.dta.com.pl, telefonicznie 71 334 36 38 lub pisząc na adres korespondencyjny DTA Sp. z o.o. , ul. Lipowa 1, 55-080 Smolec z dopiskiem „RODO”.

Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe we wskazanym wyżej zakresie w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora w postaci utrzymywania z Państwem relacji biznesowych, umożliwiających kontaktowanie się z Państwem mające na celu współpracę przy realizowanych zleceniach.

Przetwarzanie Państwa danych osobowych opiera się na:
– wykonaniu zawartej umowy/zlecenia;
– usprawiedliwionym interesie DTA Sp. z o.o. jako administratora danych (np. w zakresie tworzenia bazy danych, realizacji zleceń i umów, zabezpieczeniu dokumentacji na potrzeby obrony przed ewentualnymi roszczeniami lub na potrzeby dochodzenia roszczeń);
– zgodzie;
– obowiązkach wynikających z prawa (np. prawa podatkowego, celnego lub przepisów księgowo – rachunkowych).

Jednocześnie informujemy, że Państwa dane osobowe nie będą udostępniane w żaden sposób innym podmiotom za wyjątkiem organów publicznych, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania przewidzianego prawem UE lub przepisami prawa polskiego oraz spółkom z grupy DTA zajmującym się m.in. obsługą informatyczną i księgową DTA Sp. o.o.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w okresie utrzymywania relacji biznesowych, przez okres wymagany przepisami prawa oraz czas niezbędny do ustalenia roszczeń.

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w procesie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale może być niezbędne do wykonania usługi.

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizyczne, techniczne i organizacyjne ochrony danych osobowych przed przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

a) żądania od Administratora w każdym czasie dostępu do przetwarzanych danych osobowych,
b) do sprostowania danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania tych danych,
c) prawo do żądania przeniesienia danych osobowych do innego Administratora,
d) prawo sprzeciwu wobec operacji przetwarzania Państwa danych osobowych,
e) prawo do żądania niezwłocznego usunięcia Państwa danych osobowych ze zbiorów prowadzonych przez Administratora (jeśli jednak w ciągu ostatnich 5 lat prowadziliśmy dla Państwa procedury celne, nie będziemy mogli się do niego zastosować ze względu na obowiązujące przepisy kodeksu celnego – jesteśmy zobligowani, aby przechowywać dla celów kontroli celnej przez okres określony obowiązującymi przepisami i nie krócej niż pięć lat, dokumenty dotyczące odpraw celnych. Okres ten rozpoczyna swój bieg z końcem roku, w którym odbywała się odprawa celna).

Ponadto przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku przetwarzania danych osobowych w sposób naruszający przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Niniejsza informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez DTA Sp. z o.o. stanowi dokument o wyłącznie informacyjnym charakterze i celem jego przekazania jest wypełnienie obowiązku informacyjnego wynikającego z przepisów RODO.

From May 25, 2018, Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data (GDPR) applies. The above information on the processing of personal data by DTA Sp. z o.o. is of the informative character and is sent in order to fulfill the information obligation resulting from the regulation.