Informujemy, że w dzienniku ustaw ogłoszona została ustawa z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo celne.

Podstawowym celem ustawy jest usprawnienie wydawania decyzji w zakresie należności celnych i podatkowych oraz opłat paliwowej i emisyjnej, należnych z tytułu importu towarów. Należności te będą określane przez naczelnika urzędu celno-skarbowego w jednej decyzji, po przeprowadzeniu jednego dla wszystkich tych należności i opłat postępowania. Będzie ono prowadzone z zastosowaniem określonych przepisów prawa celnego i określonych przepisów Działu IV Ordynacji podatkowej. Zachowana zostanie dotychczasowa odrębność regulacji w zakresie wykonalności decyzji.
Do spraw dotyczących podatków importowych, jak również do opłaty paliwowej i opłaty emisyjnej będą miały w dalszym ciągu zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej. Wprowadzana zmiana wyłącza stosowanie tylko niektórych przepisów z Działu IV tej ustawy, dotyczących postępowania podatkowego.
Wprowadzenie tzw. jednego postępowania wymagało, oprócz zmian w ustawie – Prawo celne, dokonania zmian w ustawie o podatku od towarów i usług, w ustawie o podatku akcyzowym, w ustawie o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym – w zakresie opłaty paliwowej, w ustawie – Prawo ochrony środowiska – w zakresie opłaty emisyjnej, oraz w Ordynacji podatkowej.

Pozostałe istotne zmiany dokonane w Prawie celnym:
– wprowadzenie możliwości opatrywania dokumentów w postaci elektronicznej, innych niż decyzje, zaawansowaną pieczęcią elektroniczną organu celnego;
– wyznaczenie Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w miejsce ministra
– właściwego do spraw finansów publicznych do prowadzenia wykazu gwarantów
– uprawnionych do udzielania gwarancji składanych jako zabezpieczenie pokrycia
– kwot wynikających z długów celnych;
– odstąpienie od wydawania decyzji w sprawie wpisu do wykazu gwarantów – wpis do wykazu będzie decyzją Szefa Krajowej Administracji Skarbowej;
– odstąpienie od wydawania decyzji w sprawie wpisu na listę agentów celnych – wpis na listę będzie decyzją Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie;
– wyznaczenie organu celnego właściwego do orzekania w sprawach odpowiedzialności osoby trzeciej z tytułu długu celnego oraz odsetek.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2021 r., z wyjątkiem przepisów:
– art. 13 (dotyczących zmian w ustawie o doręczeniach elektronicznych), który wchodzi w życie 1 lipca 2021 r.
– art. 12 (dotyczącym zmian w ustawie o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej), który wchodzi w życie 1 stycznia 2022 r.

Źródło: podatki.gov.pl