Ministerstwo Finansów poinformowało o zmianach w nomenklaturze scalonej (CN), które będą stosowane od 1 stycznia 2022 roku.

Nomenklatura scalona (ang. Combined Nomenclature, CN) to uregulowany w prawie UE wykaz towarów, który pozwala na sklasyfikowanie towarów dla potrzeb obrotu międzynarodowego, statystyk handlu zagranicznego Unii Europejskiej oraz obrotu wewnątrzwspólnotowego.

Nadzór nad Nomenklaturą scaloną sprawuje Komisja Europejska, która każdego roku publikuje jej nową wersję.

Nomenklatura scalona ośmiocyfrowym rozwinięciem Zharmonizowanego Systemu Określania i Kodowania Towarów (HS), opracowanego przez Światową Organizację Celną. Na poziomie sześciu cyfr jest zbieżna z nomenklaturą HS.

Nomenklatura scalona dzieli się na sekcje, działy, pozycje i podpozycje. Oprócz wykazu towarów zawiera również przepisy wstępne, uwagi do sekcji i działów oraz przypisy odnoszące się do podpozycji CN.

Nomenklatura scalona dostępna jest w Przeglądarce Taryfowej, zamieszczonej na stronach internetowych Ministerstwa Finansów.

Ministerstwo Finansów informuje, że zmiany w nomenklaturze CN, które będą stosowane od 2022 roku są konsekwencją zmian w ogólnoświatowej nomenklaturze Systemu Zharmonizowanego – tzw. HS 2022, które są przeprowadzane co 5 lat.

W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej serii L 385 z 29 października 2021 roku opublikowane zostało rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/1832 z dnia 12 października 2021 r. zmieniające załącznik 1 do Rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej. Rozporządzenie to stosuje się od dnia 1 stycznia 2022 r.

Tablice korelacyjne pokazujące co zmieni się w Nomenklaturze scalonej od 1 stycznia 2022 r. można znaleźć na portalu podatki.gov.pl w zakładce Cło.

Źródło: infor.pl