Regulamin bezpłatnego webinarium

Regulamin bezpłatnego webinarium DTA

ORGANIZATOR WEBINARIUM

Organizatorem webinarium jest DTA Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Karmelkowej 29, 52-319 Wrocław, zwany dalej DTA.

WEBINARIUM

Webinarium – to rodzaj internetowego seminarium prowadzonego i realizowanego za pomocą technologii webcast, która umożliwia obustronną komunikację między prowadzącym spotkanie a uczestnikami, z wykorzystaniem wirtualnych narzędzi.
W założeniu przypomina tradycyjne spotkanie i umożliwia kontakt mimo dużych odległości.

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA

Zgłoszenie uczestnictwa w webinarium realizowane jest przez wypełnienie formularza online. DTA zastrzega sobie prawo do odmowy uczestnictwa w webinarium bez podania przyczyny.

ZMIANY TERMINU WEBINARIUM

W przypadku odwołania webinarium DTA zorganizuje webinarium w innym wskazanym przez siebie terminie. DTA zastrzega sobie prawo do zmiany programu webinarium.

WARUNKI UCZESTNICTWA

Udział w webinarium jest bezpłatny. Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest poprawne wypełnienie formularza rejestracji oraz otrzymanie zaproszenia na webinarium.

WYMAGANIA TECHNICZNE

W celu prawidłowego i pełnego korzystania z webinariów należy dysponować urządzeniem mającym dostęp do internetu oraz wyposażonym w przeglądarkę internetową. Korzystanie z webinarium może być uzależnione od instalacji oprogramowania typu Java, Flash oraz akceptacji cookies.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

DTA nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w działaniu webinarium nie leżące po stronie DTA lub spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją uczestników lub osób trzecich.

OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

DTA posiada prawa autorskie majątkowe do materiałów edukacyjnych powstałych i wykorzystywanych w trakcie webinarium. Jakiekolwiek kopiowanie, upowszechnianie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, drukowanie, publiczne odtwarzanie otrzymanych materiałów jest zabronione bez uprzedniej zgody DTA.

TRYB I SPOSÓB SKŁADANIA REKLAMACJI

Każdemu uczestnikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem webinarium.

Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres szkolenia@dta.com.pl.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest DTA.
DTA nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Zamawiającego innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane w trakcie rejestracji traktowane są jako informacje w najwyższym stopniu poufne i służą tylko i wyłącznie do celów komunikacji pomiędzy uczestnikiem a DTA związanych z realizacją szkoleń. Innymi słowy, DTA przetwarza dane uczestników w celu prowadzenia szkoleń oraz w celu marketingowym (podstawa przetwarzania danych to wykonanie umowy dotyczącej szkolenia oraz realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci komunikacji z użytkownikami). Dane uczestników będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia im informacji, a po tym czasie mogą być przetwarzane tak długo, jak długo mogą dochodzić swoich roszczeń. Podanie przez uczestnika danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby zapisać się na szkolenie lub newsletter informacyjny o nadchodzących terminach szkoleń. Uczestnik ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wzniesienia skargi do organu nadzorczego.