Zgody marketingowe

Zgody marketingowe - obowiązek informacyjny

 1. Administratorem Twoich danych jest DTA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Karmelkowej 29 we Wrocławiu. Jednocześnie informujemy, że. Administrator wyznaczył osobę, z którą można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych pod adresem pocztowym siedziby Administratora lub elektronicznie poprzez adres e-mail: rodo@dta.com.plPodanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania treści marketingowych.Podane przez Ciebie dane mogą być przetwarzane w celu: wysyłania treści marketingowych.Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres świadczenia dla Ciebie usługi przez Administratora, jak również przez okres rozpatrzenia ewentualnej reklamacji oraz do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa.


  Podstawą prawną
   przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1a  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r – wyrażenie zgody.

  Twoje dane nie będą udostępnione podmiotom spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) ani żadnym organizacjom międzynarodowym. Nie podlegają one również zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.


  Podane przez Ciebie dane osobowe zostaną udostępnione:

  • DTA Investment Sp. z o.o. Sp. k.
  • Freshmail Sp. z o.o.
   świadczącym obsługę informatyczną w celu wykonania zamówionej usługi.


  Przysługuje Ci prawo do:

  • żądania od Administratora w każdym czasie dostępu do przetwarzanych danych osobowych,
  • sprostowania danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania tych danych,
  • żądania przeniesienia danych osobowych do innego Administratora,
  • sprzeciwu wobec operacji przetwarzania Państwa danych osobowych,
  • żądania niezwłocznego usunięcia Państwa danych osobowych ze zbiorów prowadzonych przez Administratora,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku przetwarzania danych osobowych w sposób naruszający przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

  Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizyczne, techniczne i organizacyjne ochrony danych osobowych przed przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie z obowiązującymi przepisami.