Zmiana przepisów dotyczących przesyłania zgłoszeń do rejestru SENT

Opublikowano | Aktualności.

Ministerstwo Finansów informuje o zmianie przepisów w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie wyłączenia niektórych obowiązków w zakresie zgłoszeń przewozu towarów*.

Zmiana dotyczy ograniczenia obciążeń i obowiązków po stronie podmiotów gospodarczych i obejmuje wyłączenie z obowiązku przesyłania zgłoszeń do rejestru SENT przewozu paliw przeznaczonych do statków powietrznych i statków morskich, pod warunkiem przemieszczania ich, poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, z zastosowaniem e-DD albo dokumentu zastępującego e-DD.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2022 r.

Źródło: https://puesc.gov.pl/

Nowa Instrukcja wypełniania i przesyłania zgłoszeń INTRASTAT oraz zmiana terminu składania zgłoszeń INTRASTAT

Opublikowano | Aktualności.

Departament Ceł Ministerstwa Finansów uprzejmie informuje, że na Portalu PUESC w zakładce „Usługi” > ”Cło, Granica i Statystyka” > ”Statystyka UE (Intrastat)” > ”Złóż zgłoszenie INTRASTAT” > ”Powiązane dokumenty (zalecenia, instrukcje)” została opublikowana nowa wersja Instrukcji wypełniania i przesyłania zgłoszeń INTRASTAT, wersja 1.14 ze stycznia 2022 roku.

W Instrukcji zostały wprowadzone następujące zmiany:

  • uwzględniono obowiązujące w 2022 roku progi statystyczne,
  • modyfikacje wynikające z nowelizacji ustawy Prawo celne, a także związane z wejściem w życie w dniu 22 grudnia 2021 roku rozporządzenia w sprawie zgłoszeń INTRASTAT,
    w szczególności :
  • udostępnianie przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na stronie internetowej GUS informacji obowiązujących progach statystycznych,
  • wprowadzenie obowiązku uzupełniania pola 16 – kod kraju pochodzenia w obydwu kierunkach (wywóz/przywóz),
  • zmiana kodów rodzajów transakcji,
  • aktualizacja zapisów dot. sprzedaży towarów na odległość (WSTO), w związku z powstaniem tzw. punktów kompleksowej obsługi (OSS).

Nowa wersja Instrukcji uwzględnia ponadto zmiany o charakterze porządkującym
i dostosowującym w związku z wejściem w życie nowych rozporządzeń unijnych
w zakresie statystyki.

Departament Ceł Ministerstwa Finansów również informuje, że zgłoszenia INTRASTAT, począwszy od zgłoszenia za styczeń 2022 roku do odwołania, będą mogły być składane do 15. dnia miesiąca następującego po okresie sprawozdawczym.

Złożenie zgłoszenia za dany miesiąc pomiędzy 10 a 15 dniem miesiąca następnego nie będzie się wiązało z żadnymi negatywnymi konsekwencjami dla osób zobowiązanych do dokonywania zgłoszeń INTRASTAT.

Źródło: https://puesc.gov.pl/

Cła antydumpingowe na płaskie wyroby walcowane przedłużone o kolejne 5 lat

Opublikowano | Aktualności.

17 stycznia Komisja Europejska przedłużyła na kolejne 5 lat cła antydumpingowe na import płaskich wyrobów walcowanych z Chińskiej Republiki Ludowej, Rosji, USA, Japonii i Korei Południowej.

Dochodzenie Komisji potwierdziło, że wygaśnięcie obecnych środków antydumpingowych, skutkowałoby znacznym wzrostem przywozu po cenach dumpingowych z państw, których dotyczy postępowanie, co byłoby szkodliwe dla unijnej produkcji elektrotechnicznych blach teksturowanych.

Szkolenie otwarte online: „Aktualności i zmiany w przepisach celnych 2022”

Opublikowano | Aktualności.

Zapraszamy Państwa do udziału w jednodniowym szkoleniu poświęconemu najważniejszym aspektom oraz aktualnym zmianom w przepisach celnych. 💻

Dedykujemy je wszystkim osobom uczestniczącym w międzynarodowym obrocie towarowym: agentom celnym, pracownikom działów celnych, działów logistyki, przewoźnikom, spedytorom oraz wszystkim uczestniczącym w obrocie towarowym. 

Podczas szkolenia omówimy między innymi kwestie związane ze zmianami w przepisach wykonawczych UE oraz ustawie Prawo celne, nowej konwencji PEM, taryfie celnej 2022, a także kontroli wywozu i aktualnościom związanym z BREXITEM.

W załączeniu przekazujemy szczegółowy program szkolenia. 

Szkolenie online odbędzie się 2 lutego 2022 roku (środa), o godzinie 8.15. 

Cena: 480,00 PLN netto za osobę.  

Rejestracji uczestnictwa można dokonać za pośrednictwem tego linka

Dodatkowych udzielamy za pośrednictwem adresu email: szkolenia@dta.com.pl  

Serdecznie zapraszamy do udziału! 🎓

Program szkolenia dostępny jest do pobrania tutaj.

Nowy oddział DTA Toruń!

Opublikowano | Aktualności.

Toruń, czyli Mikołaj Kopernik, pierniki, starówka… i nowy oddział DTA!

Zapraszamy do nowo otwartego oddziału DTA Customs Service w Toruniu.

Oddział pracuje w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 – 16.00.

Kontakt:
DTA Customs Service sp. z o.o.

ul. Stefana Batorego 46/52 lok. 21
87-100 Toruń

Tel. 726906888
e-mail: torun@dta.com.pl

Zapraszamy!

Ukraina chce całkowicie zablokować eksport towarów do Polski

Opublikowano | Aktualności.

Z dniem 30.11.2021 r. Koleje Ukraińskie (UZ) wprowadziły zakaz przyjmowania do przewozu wszystkich przesyłek nadawanych do Polski tranzytem przez terytorium Ukrainy z i do: Azerbejdżanu, Armenii, Białorusi, Gruzji, Chin, Kazachstanu, Kirgistanu, Łotwy, Litwy, Federacji Rosyjskiej, Tadżykistanu, Turkmenistanu, Uzbekistanu, Mołdawii i Estonii.

Jednocześnie w wykazie ograniczeń przewozowych UZ wprowadzono zapowiedź całkowitego ograniczenia eksportu z Ukrainy do Polski w wagonach własności UZ, z terminem obowiązywania od 1 stycznia br. (przesuniętego następnie na 20 stycznia 2022 r.)

Początkowo, obok ww. ograniczenia „tranzytowego”, Koleje Ukraińskie wprowadziły również ograniczenie tranzytu do Słowacji, Czech i Austrii, jednak po kilku dniach ograniczenia te zostały zniesione.

Oznacza to, że ograniczenie dotyczą wyłącznie Polski – największego europejskiego partnera handlowego Ukrainy.

Jako przyczynę wprowadzanych ograniczeń przewozowych wymierzonych w Polskę podawano początkowo ograniczoną okresowo przepustowość ukraińskiej sieci kolejowej i nagromadzenie przesyłek oczekujących przekazania z UZ na PKP.

Źródło: https://www.nakolei.pl/

Przedłużenie okresu obowiązywania świadectwa na MOM na Ukrainę

Opublikowano | Aktualności.

Komisja Europejska poinformowała zainteresowane strony o wydłużeniu okresu przejściowego do 15 kwietnia 2022 r., podczas którego może być stosowany dotychczasowy wzór międzynarodowego świadectwa dla drobiowego mięsa mielonego i/lub mięsa oddzielonego mechanicznie (MOM) importowanego z Polski na Ukrainę.

Źródło: wetgiw.gov.pl

Komunikator+ w PUESC

Opublikowano | Aktualności.

Departament Ceł Ministerstwa Finansów uprzejmie informuje, że w związku z wdrożeniem z dniem 1 lutego 2022 r. aplikacji KOMUNIKATOR+ pełniącej zarazem funkcję ogólnopolskiego rejestru procedury awaryjnej dla systemów AIS/IMPORT, AES/ECS2 i NCTS2, zgodnie z zapowiedzią opublikowana została na PUESC w zakładce System AES/Materiały informacyjne AES Instrukcja dla użytkowników zewnętrznych „Realizacja procedury awaryjnej w systemach AIS/IMPORT, AES/ECS2 i NCTS2 z wykorzystaniem systemu KOMUNIKATOR+”, uwzględniająca aspekty techniczne, w tym zasady konstruowania wiadomości e-mail z plikiem XML.

Źródło: puesc.gov.pl

Uznawanie oznakowania CE w Wielkiej Brytanii przedłużone do 01.01.2023 r.

Opublikowano | Aktualności.

Zgodnie z zapowiedziami UK:
Możliwym będzie oznaczanie znakiem UKCA wyrobów, w odniesieniu do których przepisy pozwalają producentowi lub upoważnionemu przedstawicielowi na samodzielne sporządzenie i podpisanie deklaracji zgodności (UK Declaration of Conformity) bez konieczności przeprowadzenia badań i wydawania odpowiednich certyfikatów przez instytucję zewnętrzną;

Produkty o zwiększonych wymogach bezpieczeństwa, które dotychczas wymagały dodatkowego badania i certyfikowania przez jednostkę notyfikowaną przed ich oznakowaniem znakiem CE, również w przypadku oznakowania UKCA będą musiały zostać zbadane i certyfikowane przez brytyjską jednostkę zatwierdzoną (UK Approved Body);
Dla większości produktów wprowadzanych do obrotu w UK oznakowywanych dotychczas europejskimi znakami zgodności CE lub ɛ (tzw. „odwrócony epsilon”), wymagane będzie zastosowanie znaku UKCA od 1 stycznia 2023 r. Od 1 stycznia 2023 r. obowiązkowe stanie się stosowane znaku UKCA (na opakowaniu produktu lub dokumentach dotyczących przywożonego produktu). Począwszy od 1 stycznia 2024 r. konieczne będzie umieszczanie oznaczenia UKCA na opakowaniach produktów importowanych do UK. Kategorie produktów, które zostaną objęte nowymi zasadami to m.in.: wyroby medyczne, wyroby i urządzenia dla kolei, urządzenia AGD, materiały wybuchowe do użytku cywilnego, wyroby budowlane, zabawki, zbiorniki i urządzenia ciśnieniowe, dźwigi, przyrządy pomiarowe, produkty ujęte w dyrektywie ATEX, sprzęty radiowe i telekomunikacyjne, środki ochrony indywidualnej (PPE), urządzenia gazowe, maszyny, pojemniki na aerozole, czy urządzenia elektryczne do stosowania (pracy) w określonych granicach napięcia.
Możliwe będzie jednoczesne oznaczanie produktów zarówno za pomocą symbolu UKCA, jak i CE, o ile dany produkt będzie spełniał zarówno wymagania brytyjskie jak i unijne.

Przepisy UE dotyczące zasad znakowania towarów nadal będą obowiązywać zgodnie z treścią Protokołu irlandzkiego. Oznakowanie CE będzie nadal dopuszczalne w przypadku towarów, których zgodność została oceniona przez jednostkę notyfikowaną UE. Z kolei znak UKNI plus CE będzie używany w przypadku towarów, których zgodność została oceniona przez organ brytyjski. Znakowi UKNI zawsze będzie towarzyszyć oznaczenie CE.
W celu uzyskania oznaczenia UKCA firmy będą zobowiązane do poddania swoich produktów ocenie zgodności. Nadal będą istnieć dwie drogi uzyskania zgodności (w zależności od wymogów prawnych odnoszących się do danej kategorii produktów): samoocena lub ocena przez zatwierdzoną jednostkę (znajdującą się w bazie UK Market Conformity Assessment Bodies (UKMCAB)). Jednostki brytyjskie będą dokonywać oceny zgodności pod kątem UKCA a nie CE. Procedura certyfikacji może trwać 5-6 miesięcy.

Podstawowe wymogi dotyczące bezpieczeństwa produktów nie odbiegają od regulacji europejskich i w ciągu najbliższych lat prawdopodobnie nie ulegną zmianie. Oznacza to, iż produkty spełniające wymagania odpowiednich europejskich norm zharmonizowanych i dotychczas oznakowywane znakiem CE będą również spełniały wymagania brytyjskich „wyznaczonych standardów” (tzw. designated standards). Choć obecnie regulacje brytyjskie w dużej mierze pokrywają się z regulacjami UE i nie wprowadzają odmiennych wymagań dla produktów dotychczas oznakowywanych znakiem CE, znak UKCA będzie odwoływał się do prawa krajowego UK, a nie do dyrektyw i rozporządzeń UE.

Źródło: brexit.gov.pl

Od 1 lutego 2022 r. wygasa możliwość stosowania papierowego dokumentu dostawy.

Opublikowano | Aktualności.

Od 1 lutego 2022 r. wygasa możliwość stosowania papierowego dokumentu dostawy. Przemieszczenia wyrobów akcyzowych poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy będą możliwe jedynie z wykorzystaniem systemu EMCS PL2
Przemieszczanie poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy na terytorium kraju, wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie lub opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie:

– do 31 stycznia 2022 r. możliwe będzie z wykorzystaniem papierowego dokumentu dostawy, ale zalecamy wykorzystywanie w tym okresie systemu EMCS PL2,
– od 1 lutego 2022 r. możliwe będzie wyłącznie przy wykorzystaniu systemu EMCS PL2.

Ministerstwo Finansów zwraca uwagę, że aby działać jako użytkownik systemu EMCS PL2 i móc dokonywać wszelkich czynności w systemie – nie wystarczy jedynie rejestracja na portalu PUESC.
Przed rozpoczęciem działalności przy wykorzystaniu systemu EMCS PL2 dla elektronicznego dokumentu dostawy (eDD) podmiot powinien:

– zapoznać się z opisem usługi „Przemieszczanie wyrobów akcyzowych” na portalu PUESC
– zapoznać się z opisem jak skorzystać z usługi „Złóż dokumenty eDD dla przemieszczenia do odbiorców zwolnionych” lub „Złóż dokumenty eDD dla przemieszczenia ze stawką zerową”.

Jeżeli podmiot nie zamierza korzystać z formularzy i funkcji dostępnych na portalu PUESC, powinien przygotować odpowiednie narzędzie do tworzenia, podpisywania, wysyłania i odbierania komunikatów zgodnie ze specyfikacją usług.

Dodatkowo każdy pomiot powinien wybrać w jaki sposób, spośród dostępnych możliwości, będzie kontaktować się z Systemem EMCS PL 2 (e-mail, webservice, portal PUESC).

Bez względu na przyjęty sposób komunikacji, przed rozpoczęciem stosowania Systemu podmiot musi dokonać rejestracji danych na potrzeby komunikacji z systemem EMCS PL2.

Źródło: puesc.gov.pl