Uznawanie oznakowania CE w Wielkiej Brytanii przedłużone do 01.01.2023 r.

Opublikowano | Aktualności.

Zgodnie z zapowiedziami UK:
Możliwym będzie oznaczanie znakiem UKCA wyrobów, w odniesieniu do których przepisy pozwalają producentowi lub upoważnionemu przedstawicielowi na samodzielne sporządzenie i podpisanie deklaracji zgodności (UK Declaration of Conformity) bez konieczności przeprowadzenia badań i wydawania odpowiednich certyfikatów przez instytucję zewnętrzną;

Produkty o zwiększonych wymogach bezpieczeństwa, które dotychczas wymagały dodatkowego badania i certyfikowania przez jednostkę notyfikowaną przed ich oznakowaniem znakiem CE, również w przypadku oznakowania UKCA będą musiały zostać zbadane i certyfikowane przez brytyjską jednostkę zatwierdzoną (UK Approved Body);
Dla większości produktów wprowadzanych do obrotu w UK oznakowywanych dotychczas europejskimi znakami zgodności CE lub ɛ (tzw. „odwrócony epsilon”), wymagane będzie zastosowanie znaku UKCA od 1 stycznia 2023 r. Od 1 stycznia 2023 r. obowiązkowe stanie się stosowane znaku UKCA (na opakowaniu produktu lub dokumentach dotyczących przywożonego produktu). Począwszy od 1 stycznia 2024 r. konieczne będzie umieszczanie oznaczenia UKCA na opakowaniach produktów importowanych do UK. Kategorie produktów, które zostaną objęte nowymi zasadami to m.in.: wyroby medyczne, wyroby i urządzenia dla kolei, urządzenia AGD, materiały wybuchowe do użytku cywilnego, wyroby budowlane, zabawki, zbiorniki i urządzenia ciśnieniowe, dźwigi, przyrządy pomiarowe, produkty ujęte w dyrektywie ATEX, sprzęty radiowe i telekomunikacyjne, środki ochrony indywidualnej (PPE), urządzenia gazowe, maszyny, pojemniki na aerozole, czy urządzenia elektryczne do stosowania (pracy) w określonych granicach napięcia.
Możliwe będzie jednoczesne oznaczanie produktów zarówno za pomocą symbolu UKCA, jak i CE, o ile dany produkt będzie spełniał zarówno wymagania brytyjskie jak i unijne.

Przepisy UE dotyczące zasad znakowania towarów nadal będą obowiązywać zgodnie z treścią Protokołu irlandzkiego. Oznakowanie CE będzie nadal dopuszczalne w przypadku towarów, których zgodność została oceniona przez jednostkę notyfikowaną UE. Z kolei znak UKNI plus CE będzie używany w przypadku towarów, których zgodność została oceniona przez organ brytyjski. Znakowi UKNI zawsze będzie towarzyszyć oznaczenie CE.
W celu uzyskania oznaczenia UKCA firmy będą zobowiązane do poddania swoich produktów ocenie zgodności. Nadal będą istnieć dwie drogi uzyskania zgodności (w zależności od wymogów prawnych odnoszących się do danej kategorii produktów): samoocena lub ocena przez zatwierdzoną jednostkę (znajdującą się w bazie UK Market Conformity Assessment Bodies (UKMCAB)). Jednostki brytyjskie będą dokonywać oceny zgodności pod kątem UKCA a nie CE. Procedura certyfikacji może trwać 5-6 miesięcy.

Podstawowe wymogi dotyczące bezpieczeństwa produktów nie odbiegają od regulacji europejskich i w ciągu najbliższych lat prawdopodobnie nie ulegną zmianie. Oznacza to, iż produkty spełniające wymagania odpowiednich europejskich norm zharmonizowanych i dotychczas oznakowywane znakiem CE będą również spełniały wymagania brytyjskich „wyznaczonych standardów” (tzw. designated standards). Choć obecnie regulacje brytyjskie w dużej mierze pokrywają się z regulacjami UE i nie wprowadzają odmiennych wymagań dla produktów dotychczas oznakowywanych znakiem CE, znak UKCA będzie odwoływał się do prawa krajowego UK, a nie do dyrektyw i rozporządzeń UE.

Źródło: brexit.gov.pl

Od 1 lutego 2022 r. wygasa możliwość stosowania papierowego dokumentu dostawy.

Opublikowano | Aktualności.

Od 1 lutego 2022 r. wygasa możliwość stosowania papierowego dokumentu dostawy. Przemieszczenia wyrobów akcyzowych poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy będą możliwe jedynie z wykorzystaniem systemu EMCS PL2
Przemieszczanie poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy na terytorium kraju, wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie lub opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie:

– do 31 stycznia 2022 r. możliwe będzie z wykorzystaniem papierowego dokumentu dostawy, ale zalecamy wykorzystywanie w tym okresie systemu EMCS PL2,
– od 1 lutego 2022 r. możliwe będzie wyłącznie przy wykorzystaniu systemu EMCS PL2.

Ministerstwo Finansów zwraca uwagę, że aby działać jako użytkownik systemu EMCS PL2 i móc dokonywać wszelkich czynności w systemie – nie wystarczy jedynie rejestracja na portalu PUESC.
Przed rozpoczęciem działalności przy wykorzystaniu systemu EMCS PL2 dla elektronicznego dokumentu dostawy (eDD) podmiot powinien:

– zapoznać się z opisem usługi „Przemieszczanie wyrobów akcyzowych” na portalu PUESC
– zapoznać się z opisem jak skorzystać z usługi „Złóż dokumenty eDD dla przemieszczenia do odbiorców zwolnionych” lub „Złóż dokumenty eDD dla przemieszczenia ze stawką zerową”.

Jeżeli podmiot nie zamierza korzystać z formularzy i funkcji dostępnych na portalu PUESC, powinien przygotować odpowiednie narzędzie do tworzenia, podpisywania, wysyłania i odbierania komunikatów zgodnie ze specyfikacją usług.

Dodatkowo każdy pomiot powinien wybrać w jaki sposób, spośród dostępnych możliwości, będzie kontaktować się z Systemem EMCS PL 2 (e-mail, webservice, portal PUESC).

Bez względu na przyjęty sposób komunikacji, przed rozpoczęciem stosowania Systemu podmiot musi dokonać rejestracji danych na potrzeby komunikacji z systemem EMCS PL2.

Źródło: puesc.gov.pl

Armenia zostanie wyłączona z ogólnego systemu preferencji

Opublikowano | Aktualności.

Od 1 stycznia 2022 r. Armenia zostanie wyłączona z ogólnego systemu preferencji (GSP) zgodnie z R/UE 2021/114, ponieważ została sklasyfikowana przez Bank Światowy jako kraj o wyższym średnim dochodzie w 2018, 2019 i 2021 r. .

W związku z tym, zgodnie z R/UE 2018/148, Armenia nie kwalifikuje się już do statusu kraju korzystającego z systemu GSP.

W wyniku zaprzestania bycia beneficjentem GSP Armenia powinna również przestać być krajem korzystającym z GSP Plus zgodnie z art. 9 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 978/2012.

Więcej informacji: eur-lex.europa.eu

Zmiany w nomenklaturze scalonej (CN)

Opublikowano | Aktualności.

Ministerstwo Finansów poinformowało o zmianach w nomenklaturze scalonej (CN), które będą stosowane od 1 stycznia 2022 roku.

Nomenklatura scalona (ang. Combined Nomenclature, CN) to uregulowany w prawie UE wykaz towarów, który pozwala na sklasyfikowanie towarów dla potrzeb obrotu międzynarodowego, statystyk handlu zagranicznego Unii Europejskiej oraz obrotu wewnątrzwspólnotowego.

Nadzór nad Nomenklaturą scaloną sprawuje Komisja Europejska, która każdego roku publikuje jej nową wersję.

Nomenklatura scalona ośmiocyfrowym rozwinięciem Zharmonizowanego Systemu Określania i Kodowania Towarów (HS), opracowanego przez Światową Organizację Celną. Na poziomie sześciu cyfr jest zbieżna z nomenklaturą HS.

Nomenklatura scalona dzieli się na sekcje, działy, pozycje i podpozycje. Oprócz wykazu towarów zawiera również przepisy wstępne, uwagi do sekcji i działów oraz przypisy odnoszące się do podpozycji CN.

Nomenklatura scalona dostępna jest w Przeglądarce Taryfowej, zamieszczonej na stronach internetowych Ministerstwa Finansów.

Ministerstwo Finansów informuje, że zmiany w nomenklaturze CN, które będą stosowane od 2022 roku są konsekwencją zmian w ogólnoświatowej nomenklaturze Systemu Zharmonizowanego – tzw. HS 2022, które są przeprowadzane co 5 lat.

W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej serii L 385 z 29 października 2021 roku opublikowane zostało rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/1832 z dnia 12 października 2021 r. zmieniające załącznik 1 do Rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej. Rozporządzenie to stosuje się od dnia 1 stycznia 2022 r.

Tablice korelacyjne pokazujące co zmieni się w Nomenklaturze scalonej od 1 stycznia 2022 r. można znaleźć na portalu podatki.gov.pl w zakładce Cło.

Źródło: infor.pl

Zarządzenia Chińskiej Republiki Ludowej nt. zmian w zasadach eksportu produktów rolno-spożywczych do Chin

Opublikowano | Aktualności.

Zarządzenia Chińskiej Republiki Ludowej nr 248 i 249 – nt. zmian w zasadach eksportu produktów rolno-spożywczych do Chin

Zgodnie z informacją przekazaną przez Ambasadę RP w Pekinie od dnia 1 stycznia 2022 r. wchodzą w życie nowe chińskie przepisy dot. eksportu środków spożywczych do Chin, dotyczące rejestracji podmiotów prowadzących produkcję/przetwórstwo eksportowanych środków spożywczych.

Nowe zasady importu żywności do Chińskiej Republiki Ludowej zostały zawarte w następujących zarządzeniach:
• Zarządzeniu GACC nr 248: „Zarządzenie Chińskiej Republiki Ludowej w sprawie zasad rejestracji zagranicznych przedsiębiorstw produkcyjnych żywności importowanej oraz zarządzania tymże”,

• Zarządzeniu GACC nr 249: „Zasady zarządzania bezpieczeństwem importu i eksportu żywności Chińskiej Republiki Ludowej”.

Ww. dokumenty w polskiej wersji językowej zostały zamieszczone na stronie internetowej Głównego Inspektoratu w zakładce:

HANDEL IMPORT EKSPORT > Wywóz z Polski poza UE > Żywność > Wymagania i świadectwa poszczególnych państw trzecich oraz listy specyficzne > Chiny

zgodnie z linkiem: https://www.wetgiw.gov.pl/handel-eksport-import/chiny

Źródło: https://www.wetgiw.gov.pl/

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) dotyczące sprzedaży detalicznej weterynaryjnych produktów leczniczych na odległość.

Opublikowano | Aktualności.

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/1904 dotyczące sprzedaży detalicznej weterynaryjnych produktów leczniczych na odległość.

3 listopada 2021 roku w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej opublikowane zostało rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/1904 z dnia 29 października 2021 roku w sprawie przyjęcia projektu wspólnego logo dla sprzedaży detalicznej weterynaryjnych produktów leczniczych na odległość. Akt prawny jest dostępny pod następującym linkiem: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32021R1904.

Rozporządzenie to określa wymagania techniczne oraz projekt wspólnego logo dla podmiotów, które od dnia 28 stycznia 2022 roku (zgodnie z treścią art. 104 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/6 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie weterynaryjnych produktów leczniczych i uchylające dyrektywę 2001/82/WE) zamierzają prowadzić sprzedaż detaliczną na odległość weterynaryjnych produktów leczniczych wydawanych bez przepisu lekarza weterynarii (OTC).

Logo spełniające wymagania określone w rozporządzeniu, znajdujące się na stronie internetowej każdego podmiotu uprawnionego do prowadzenia sprzedaży internetowej weterynaryjnych produktów leczniczych ma umożliwiać identyfikację tych podmiotów. Powinno zawierać hiperłącze do znajdującego się na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Weterynarii wykazu sprzedawców detalicznych uprawnionych do oferowania weterynaryjnych produktów leczniczych na odległość.

Po 28 stycznia 2022 roku każda działalność polegająca na prowadzeniu sprzedaży wysyłkowej weterynaryjnych produktów leczniczych o kategorii dostępności OTC bez odpowiednio funkcjonującej strony internetowej będzie uważana za nielegalną.

Przedsiębiorcy mogą prowadzić obrót detaliczny produktami leczniczymi weterynaryjnymi wydawanymi bez przepisu lekarza (OTC) poza zakładami leczniczymi dla zwierząt, po dokonaniu odpowiedniego zgłoszenia wojewódzkiemu lekarzowi weterynarii.

Źródło: https://www.wetgiw.gov.pl/

Harmonogram wprowadzania kontroli sanitarnych i fitosanitarnych dla importu z UE do UK

Opublikowano | Aktualności.

18 listopada br. Zjednoczone Królestwo (UK) opublikowało zaktualizowaną wersję The Border Operating Model, dokumentu w którym określono zasad wymiany handlowej po brexicie, w tym nowy system stopniowego wprowadzania kontroli sanitarnych i fitosanitarnych dla poszczególnych produktów importowanych do UE z UK.

Kontrole będą wprowadzane w trzech fazach między 1. lipca 2022r. i 1. listopada 2022r. – szczegóły poniżej:

Od 1 lipca 2022r.:

kontrole certyfikatów, dokumentacji, identyfikacji tożsamościowej oraz kontrole fizyczne dla:
• produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego
• roślin i produktów roślinnych
• mięsa i produktów mięsnych
• produktów wysokiego ryzyka i pasz niepochodzących od zwierząt[1]

nakaz wwozu produktów poprzez desygnowany punkt kontroli granicznej
wprowadzony zostanie zakaz wwozu na rynek brytyjski produktów P&R (Prohibited and Restricted), tj.[2]:

• chłodzonego mięsa mielonego (wołowego, wieprzowego, jagnięcego, baraniego oraz koziego),
• chłodzonego lub mrożonego mięsa mielonego (drobiowego),
• oddzielonego mechanicznie mięsa pozyskanego z drobiu i ptaków bezgrzebieniowych lub ptaków łownych,
• nieklasyfikowanych jaj, chłodzonych surowych wyrobów mięsnych.

Od 1 września 2022r.:

kontrole certyfikatów i kontrole fizyczne dla:
• Wszystkich produktów z kategorii nabiału.

Od 1 listopada 2022r.:

kontrole certyfikatów i kontrole fizyczne dla:
• Wszystkich produktów pochodzenia zwierzęcego, w tym produktów złożonych i produktów rybnych.
Fizyczne kontrole żywych zwierząt również będą odbywały się w modelu fazowym w zależności od dostępności infrastruktury punktów kontroli granicznych – brak dotychczas harmonogramu kontroli dla tej kategorii.
Podtrzymano wymóg pre-notyfikacji dla importu wszystkich produktów pochodzenia zwierzęcego oraz ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego poprzez tzw. system IPAFFS (Import of Products, Animals, Food and Feed System) od dnia 1 stycznia 2022r.

[1] W zakresie produktów wysokiego ryzyka i pasz niepochodzących od zwierząt tzw. HRFNAO (High Risk Food and Feed Not of Animal Origin) podkreślono, że pomimo braku produktów HRFNAO pochodzących z UE, nowe wymogi mają obejmować także produkty HRFNAO importowane do UE z państw trzecich, a które docelowo miałyby trafić na rynek brytyjski.

[2] Szczegółowe informacje nt. wymogów mają zostać opublikowane przez stronę brytyjską w ciągu następnych miesięcy.

Źródło: https://www.brexit.gov.pl/

Informacja o zmianie przepisów w rozporządzeniu delegowanym do UKC

Opublikowano | Aktualności.

Departament Ceł informuje o zmianie niektórych przepisów w rozporządzeniu delegowanym do unijnego kodeksu celnego (UKC RD) dotyczących zasad ustalania niepreferencyjnego pochodzenia towarów przywożonych do UE. Zmiany te mają na celu ich doprecyzowanie.

Korekty w załącznikach dostosowują natomiast ich brzmienie do zmian w Systemie Zharmonizowanym (HS 2022).

Podstawa prawna
Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2021/1934 z dnia 30 lipca 2021 r. zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) 2015/2446 w odniesieniu do niektórych przepisów dotyczących pochodzenia towarów (Dz. Urz. UE L 396 z 10.11.2021 r.).

Zmiany:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1934&from=PL

Samo rozporządzenie wchodzi w życie 30.11.2021 r., natomiast art. 1 pkt 5, 6 i 7 będą stosowane od 1 stycznia 2022 r.

Źródło: puesc.gov.pl

Zmiana biura naszego oddziału w Gdańsku

Opublikowano | Aktualności.

Z radością informujemy o zmianie biura naszego oddziału w Gdańsku, przenieśliśmy się z ul. Załogowej na ul. Uczniowską 33.

Wszystkie inne dane kontaktowe – telefony, adresy e-mail pozostają bez zmian.

Białoruś ustanawia embargo na żywność z krajów, które wprowadziły sankcje przeciwko niej

Opublikowano | Aktualności.

Białoruskie embargo, które władze wprowadzą od 1 stycznia w odpowiedzi na zachodnie sankcje, obejmie m.in. mięso wołowe, drób, wieprzowinę, mleko i produkcję mleczną, owoce, warzywa, orzechy, słodycze i inne towary.

Zgodnie z rozporządzeniem rządu z 6 grudnia embargo będzie dotyczyć produkcji, pochodzącej z krajów UE, a także USA, Kanady, Norwegii, Albanii, Islandii, Macedonii Północnej, Wielkiej Brytanii, Czarnogóry i Szwajcarii.

Wśród towarów, których import będzie od 1 stycznia zakazany znajduje się m.in. wołowe mięso świeże, chłodzone i mrożone, wieprzowina i drób, podroby, tłuszcze, kiełbasy, mięso solone, suszone i wędzone, mączka mięsna, mleko i produkcja mleczarska, warzywa, owoce, orzechy, produkty cukiernicze, sól i „inne towary”.

„Decyzją rządu od 1 stycznia 2022 roku wprowadzone zostaje embargo na szeroką gamę produktów żywnościowych, pochodzących z krajów, które prowadzą dyskryminacyjną politykę i realizują nieprzyjazne działania wobec naszego kraju” – poinformowało biuro prasowe rządu Białorusi.

Jak wskazano, z embarga wyłączone zostały produkty, które zostaną wwiezione przed rozpoczęciem obowiązywania embarga, towary do użytku indywidualnego, żywność dla dzieci i szereg innych pozycji „krytycznego importu”.

Wyjaśniono, że ma to na celu ograniczenie negatywnego wpływu na białoruskich obywateli.

Rząd zapowiedział również, że będzie podejmować działania na rzecz zwiększenia własnej produkcji oraz importu z krajów „przyjaznych”.

Embargo ma obowiązywać przez 6 miesięcy

Źródło: pap.pl